blog

Wat doe je tegen stress?

Wat doe je tegen stress?

Veel mensen die naar ons doorverwezen worden of zich zelf bij ons aanmelden doen dat vanwege stressklachten. Er is nog geen sprake van burn-out, hooguit  overspannenheid en de klachten zijn relatief gemakkelijk te verhelpen.

Zo werkt het

Stress is vaak het gevolg van langdurige spanning of angst. Spanning en angst zorgen ervoor dat het lichaam in een staat van alertheid komt. Deze staat van alertheid zorgt voor de mogelijkheid tot vechten of vluchten. het rendement van wat we doen. In de moderne tijd worden we veel minder blootgesteld aan gevaar. Toch zijn er wel degelijk dingen die ons op psychologisch en sociaal gebied bang maken en stress opleveren. Tegenwoordig hebben we vooral last van een te hoge werkdruk, emotionele gebeurtenissen en problemen in relaties. De situatie is anders dan vroeger, maar de reactie is hetzelfde. Het lichaam wordt geactiveerd voor actie en komt in een staat van paraatheid. Daar kun je gelukkig heel goed wat aan doen.
Continue reading Wat doe je tegen stress?

FAQ’s

FAQ - Veel gestelde vragen aan de Werkpsycholoog

Vaak is het een hele stap om een bedrijfspsycholoog in te schakelen. Zowel voor de werkgever als de werknemer. 

Mocht er twijfel zijn; wij hebben FAQ's, een aantal belangrijke vragen op een rij gezet. Zo hopen wij tijdig te kunnen helpen met een snel herstel.

Ons doel is de medewerker mentaal fitter dan voorheen weer aan het werk te laten gaan!

office-lachend-aan-het-vergaderen

Werkpsycholoog en mentale fitheid

Werkpsycholoog is een initiatief van Pascal de Wijngaert en Wouter Vrooland. Samen met het team van bedrijfspsychologen werken zij aan de psychische gezondheid van werknemers in Nederland. Wouter in de regio Utrecht, Driebergen en Zeist en Pascal in de regio Twente. Werkpsycholoog wekt met psychologen in vrijwel alle regio’s van het land.
De psychologen van Werkpsycholoog behandelen dezelfde klachten als eerstelijnspsychologen, maar zijn gespecialiseerd in begeleiding van mensen die werken. Onze psychologen weten goed hoe het er op een werkvloer aan toe gaat en kunnen daardoor uitstekend adviseren over werkstress, burnout, re-integratie en benutten van resterend potentieel. Voordeel voor werknemers is dat zij met deze begeleiding veel sneller terug aan het werk kunnen en dat het werk daarna veel beter gaat dan voorheen. Voordeel voor werkgever is dat de werknemer veel eerder weer productief is en dat de verzuimkosten met onze aanpak veel lager blijven. De begeleiding van Werkpsycholoog wordt gefactureerd aan de werkgever, dus niet bij een verzekeraar of bij de cliënt zelf.
In onze intake zien we snel welke hulp werknemers nodig hebben. Vaak is een paar behandelingen al genoeg en hoeft er geen volledige therapie te worden opgestart. Daarnaast zijn werknemers met onze werkwijze vaak veel sneller weer aan het werk dan bij behandeling bij een reguliere psycholoog. Omdat we focussen op herstel van functioneren en dus niet wachten tot alle klachten helemaal over zijn voor werkhervatting kan plaats vinden.
Bij psychische klachten is het belangrijk om direct hulp te bieden, omdat klachten verergeren als mensen ermee blijven lopen. Werknemers die zich aanmelden kunnen bij ons altijd op zeer korte termijn worden gezien door een psycholoog. Ook met een eventuele behandeling kan altijd snel worden gestart.
Onze psychologen halen het beste uit verschillende methodieken, om de specifieke problemen en situatie op een passende manier aan te pakken. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie (RET), EMDR voor traumabehandeling en Acceptance en Commitment Therapy (ACT).
Omdat we met veel verschillende psychologen werken is er vaak wel iemand die de branche van een specifieke werknemer kent. We zijn onder andere bekend met banken, verzekeraars, uitzendwezen, waterschappen, transport, productie bedrijven, ICT bedrijven en consultancy. Overigens is branchekennis vaak niet de succesfactor, maar eerder mensenkennis.

Kennismaken en de begeleiding starten

In veel gevallen neemt de werkgever contact met ons op en maken we eerst (in een gesprek) kennis met de leidinggevende of HR-adviseur. Om de problematiek van de werknemer in kaart te brengen en te adviseren over de beste aanpak plannen we een intake gesprek in. Hierna beslist de werknemer samen met de werkgever of het traject gestart zal worden.
Na de aanmelding plannen wij op zeer korte termijn een intakegesprek met de betrokken werknemer. Het resultaat van de intake is een concreet advies aan werkgever en werknemer. Wanneer er begeleiding nodig is worden er vaak 5 gesprekken (binnen 12 weken) voorgesteld. Indien uitgebreidere begeleiding nodig is worden er meestal 8 gesprekken (binnen 22 weken) voorgesteld. Het resultaat is dat de werknemer zich aanzienlijk beter voelt, gemotiveerder, weer aan het werk is en weet hoe terugval kan worden voorkomen. Ook geven we advies aan de werkgever over wat er gedaan kan worden om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
Werknemers met psychische klachten hoeven niet noodzakelijk eerst naar de bedrijfsarts, maar dat kan wel. In het geval een bedrijfsarts betrokken is bij het herstel van de werknemer is het belangrijk dat de psycholoog en bedrijfsarts afstemmen over het plan van aanpak. Onduidelijkheid over wat er van een werknemer wordt verwacht vertraagt namelijk het proces van herstel en kan in sommige gevallen zelfs voor extra stress zorgen bij de werknemer.
In principe wel, zolang de reistijd voor de psycholoog naar de gewenste locatie reëel blijft. Uiteraard kan een werknemer er altijd voor kiezen om naar de werklocatie van gewenste psycholoog te reizen, ook als die niet in de regio aanwezig is.
In een intake gesprek wordt de werknemer uitgenodigd te vertellen over de klachten en mogelijke oorzaken daar van. De Werkpsycholoog stelt vragen om tot de kern van het probleem te komen en om (mee) te denken over de mogelijke oplossingen voor de problemen.
De psychologen van Werkpsycholoog richten zich in hun begeleiding op herstel van functioneren. Om tot de beste oplossingen te komen moeten we zicht krijgen op de voornaamste oorzaken. De gesprekken gaan daarom over oorzaken in heden en verleden, maar praten over het verleden is zeker geen doel op zich. Elke werknemer bepaalt overigens zelf wat hij/zij wil prijsgeven daarover, in de praktijk blijkt dit niet snel een belemmering te zijn voor de begeleiding.
Een intake met een werknemer bedraagt € 295,- exclusief BTW. Dit is inclusief de psychologische testen. Het resultaat is een concreet plan voor aanpak van de klachten. Doorgaans doet de psycholoog u een voorstel voor een behandeling van gemiddeld 5 gesprekken. Voor complexere problematiek bieden we een behandeling van gemiddeld 8 gesprekken aan. De kosten van de behandeling bedragen € 135,- exclusief BTW per gesprek.
De behandeling door een psycholoog van Werkpsycholoog wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Werkpsycholoog heeft hiervoor gekozen om volledig vrij te zijn in de werkwijze, zodat wij kunnen garanderen dat de belangen van de werkgever goed worden behartigd in onze aanpak. De werkgever betaalt immers de behandeling.

Voortgang van de begeleiding

Door heel Nederland zijn psychologen, aangesloten bij Werkpsycholoog werkzaam. Er is dus altijd wel een locatie in de buurt of in overleg kiezen we een locatie met de werknemer. Overigens werken onze psychologen ook vaak op locatie van de werkgever, zodat werknemers geen reistijd hebben.
Na de intake maakt de psycholoog een verslag waarin de aard van de klachten (soort klachten en de ernst) wordt beschreven. Dit dient om de werkgever een voorstel te kunnen doen voor behandeling. Hierbij worden zo min mogelijk persoonlijke details genoemd. Gedurende de behandeling geeft de psycholoog alleen informatie over de voortgang en de adviezen voor re-integratie, niet over de persoonlijke situatie. De werknemer mag het dossier van de psycholoog te allen tijde inzien, de werkgever heeft daar geen recht toe.
De psycholoog houdt zich aan de geheimhoudingsplicht die hoort bij de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Alleen het verslag van de intake (advies over mogelijke begeleiding), informatie over de voortgang (verschijnt werknemer op gesprekken, is de motivatie goed, treedt er verbetering op) en adviezen voor werkhervatting worden met de werkgever gedeeld.
Doe normaal over psychische klachten en neem gevoelens serieus (luister, vraag wat de werknemer wil en faciliteer een oplossing). Bij voorkeur zonder zelf op de stoel van de psycholoog te gaan zitten. Door vroegtijdig een psycholoog in te schakelen kunnen medewerkers leren om zelf hun problemen op te lossen. Dat kost veel minder tijd, geld en sessies dan de behandeling van uitgebreidere klachten.
Ja, dat doen we graag, mits de opdrachtgever daar ruimte voor geeft. Na elk traject pleiten we daar actief voor, omdat het in de praktijk vaak zinvol is om later nog eens door te nemen hoe het positieve gevoel kan worden vastgehouden en hoe terugval kan worden voorkomen.

Psychische klachten en vragen hierover

Je hoeft niet meteen overspannen te zijn als je last hebt van stress. Toch is het belangrijk tijdig in te grijpen, ook als de klachten nog niet zo erg zijn. Hoe eerder mensen zich melden met stressklachten, hoe effectiever we de oorzaken kunnen aanpassen. In een vroeg stadium is er immers nog voldoende energie om tot een andere manier van werken of het aanpassen van zaken over te gaan. Mensen blijken de impact van stressklachten bovendien behoorlijk te onderschatten, vaak is er al meer aan de hand dan ze op dat moment in willen zien.
Als je het gevoel hebt dat je jouw werk niet aan kunt, maar bang bent dat je ontslagen wordt als de werkgever dit weet. Wat kun je dan doen? In ieder geval moet je hulp zoeken en zelf initiatief nemen om te voorkomen dat de werkgever het waarneemt en direct gaat ingrijpen. Het zoeken van hulp kun je achter de schermen doen door zelf een deskundige in te schakelen. Zo’n deskundige kan met een loopbaanonderzoek en goede gesprekken onderzoeken in hoeverre het werk bij je past en indien gewenst suggesties doen voor een betere match. Een alternatief is om bij je werkgever voor te leggen wat er bereikt zal worden als er in jou geïnvesteerd wordt (d.m.v. coaching, training of supervisie). Zo nodig je de werkgever uit om in positieve termen te denken over investering in jouw ontwikkeling en heeft het een grotere kans van slagen.
Je krijgt een burn-out als je gedurende langere tijd (minimaal een half jaar, maar vaak langer) onder grote druk of onprettige omstandigheden je werk hebt uitgevoerd. Kenmerkend voor een burn-out zijn sterk afgenomen betrokkenheid bij het werk, emotionele uitputting en verminderd gevoel over je competenties voor het werk dat je doet. Deze toestand is dus anders dan die van overspannenheid of depressie, al lijken deze drie klachten erg op elkaar. Wanneer je iets wilt doen aan je klachten is het zinvol om een deskundige op dit vlak eerst uit te laten zoeken wat je (precies) hebt, omdat de meest adequate behandeling verschilt per toestand.

trainingen & workshops

Trainingen en workshops mentale fitheid, voor meer focus en meer energie

In een maatschappij waarin rollen van mensen minder duidelijk worden en de eigen verantwoordelijkheid toeneemt, krijgen steeds meer werknemers moeite om alle bezigheden goed te managen. De zorg voor kinderen, voor (zieke) familie, en de sociale druk om een leuk en zinvol leven te hebben maakt dat ontspanning er vaak bij inschiet. de mentale fitheid komt onder druk te staan. Dat kan heel vervelend zijn voor die werknemers, maar ook voor werkgevers. Want als de werk-privé balans (of beter: de balans tussen inspanning en ontspanning) scheef raakt, nemen de werkprestaties ook af en kan verzuim ontstaan. 

Trainingen en Workshops Werkpsycholoog

Blijf in balans!

Gelukkig kan hier veel aan gedaan worden. Bij Werkpsycholoog verzorgen we trainingen en workshops waarin werknemers leren om hun mentale fitheid te vergroten en hun balans te bewaken. Daarmee kunnen zij een scheve balans voorkomen of herstellen en weer beter gaan presteren in werk en privé.

Het resultaat

Onze trainingen en workshops zijn gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten over balans en mentale fitheid. Dat betekent dat we werken aan zelfbewustzijn, aan autonomie en vooral aan een actiegerichte instelling. Dit is wat werknemers nodig hebben om het heft in handen te nemen om hun werk en leven in goede banen te leiden.

Met de trainingen en workshops leren we werknemers hun mentale fitheid, focus en balans te verbeteren. Dat geeft hen meer energie, meer focus, meer zelfredzaamheid en meer (werk)plezier. De prestaties op het werk worden er beter van en het verzuim zal dalen. Een resultaat dus waar werknemer en werkgever samen blij van worden.

Overzicht trainingen en workshops:

Training ‘Werk en leven in Balans’, voor werknemers

1-daagse training

Dit is de start van werken en leven met meer balans en focus. Werknemers krijgen inzicht in hun balans, hun keuzes en belemmeringen. Er worden handvatten aangereikt om betere keuzes te maken die u wilt, zodat alle bezigheden beter verlopen en meer voldoening geven. Investering bedraagt € 585,- exclusief BTW per persoon.

Lees hier meer en meld je aan!

Workshops voor verdieping ‘Leven in Balans en Rust’

workshops van 1 avond

In deze serie workshops gaan we nog veel dieper in op de thema’s en uitdagingen van het leven in balans. Werknemers leren de tips toe te passen in hun eigen leven. Zo worden zij nog veel beter in het bewust en ontspannen leven, waardoor prestaties op alle vlakken toenemen. Onder andere:

Workshop ‘Mentale fitheid: stilstaan bij jezelf’, door Iris Elbertse, eerstvolgende datum en info volgt

Workshop ‘Mentale fitheid: De kracht van doen’, door Lex Duvekot, eerstvolgende datum en info volgt

Workshop ‘Mentale fitheid: Balans en hooggevoeligheid’ , door Sylvia Roovers, eerstvolgende datum en info volgt.

Training ‘Assertief optreden voor professionals’

1-daagse training

Door Lex Duvekot en Ronald Ran, eerstvolgende datum en info volgt.

Lees hier meer en meld je aan!

Training ‘Beïnvloeden voor bedrijfsartsen’

2-daagse training

Door Ronald Ran en Wouter Vrooland, eerstvolgende datum en info volgt.

Training ‘Assertief bij de klant en in de spreekkamer’, voor bedrijfsartsen

1-daagse training

Door Lex Duvekot en Ronald Ran, eerstvolgende datum en info volgt.

over ons

Mentale fitheid laat mensen beter presteren

Om in een druk bestaan optimaal te presteren is naast een goede lichamelijke gezondheid mentale fitheid van groot belang. Veel mensen weten dit wel, maar niet iedereen weet hoe die mentale fitheid bereikt kan worden. Mentaal fitte mensen zijn relaxter en presteren beter. Werkpsycholoog coacht en traint mensen die werken om hun mentale fitheid te verbeteren. De ervaring leert dat iedereen zichzelf kan verbeteren en dat het zelfs vrij gemakkelijk is om je relaxter te voelen en makkelijker te werken.

Mindfulness meerwaarde of modeverschijnsel?

werkpsycholoog-mindfulnessMindfulness modeverschijnsel

Mindfulness als tovermiddel tegen stress, het internet staat er vol van. Wij vroegen ons sinds de opkomst 10 jaar geleden af of het een nieuw effectief middel zou blijken, nieuwe wijn in oude zakken of een overwaaiend modeverschijnsel.  

Mindfulness meerwaarde

Bij Werkpsycholoog gebruiken we hoofdzakelijk wetenschappelijk bewezen methoden (‘evidence based’ heet dat in ons werk), zoals vormen van cognitieve gedragstherapie als Rationeel Emotieve Therapie (RET) en Acceptance en Commitment Therapy (ACT). Hypes laten we liever links liggen, we worden immers graag afgerekend op het rendement van wat we doen. Continue reading Mindfulness meerwaarde of modeverschijnsel?