Algemene Voorwaarden

Werkpsycholoog (KVK Utrecht: 54139694) wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen.

  1. Toepasbaarheid
   • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Werkpsycholoog betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, assessmentcenters en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’ of ‘coaching’.
   • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Werkpsycholoog.
  2. Aanbieding en overeenkomst
   • Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Werkpsycholoog.
   • De overeenkomst tussen opdrachtgever en Werkpsycholoog komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract, intakeverslag of behandelplan door gecoachte.
   • Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
  3. Annulering door opdrachtgever
   • De opdrachtgever voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
   • Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
   • Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
   • Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
   • In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
   • In geval een deelnemer aan een coachingstraject of therapeutische interventie een enkele afspraak afzegt, geldt dat voor afmeldingen binnen 24 uur de volledige vergoeding verschuldigd is. Gemiste afspraken worden dus alleen tegen bijbetaling ingehaald.
  4. Annulering door Werkpsycholoog
   • Werkpsycholoog heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Werkpsycholoog betaalde bedrag binnen 14 dagen.
   • Werkpsycholoog heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.
   • Werkpsycholoog gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.
  5. Communicatie
   • De opdrachtgever zal Werkpsycholoog steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Werkpsycholoog noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
   • Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Werkpsycholoog apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Werkpsycholoog aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
   • Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.
  6. Wijzigingen
   • Hoewel Werkpsycholoog een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Werkpsycholoog tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
   • Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
   • Wanneer Werkpsycholoog instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Werkpsycholoog steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Werkpsycholoog behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Werkpsycholoog gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.
  7. Geheimhouding
   • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.
  8. Prijs
   • De prijzen van Werkpsycholoog zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
   • Indien de opdrachtgever niet btw-plichtig is, heeft Werkpsycholoog toch het recht btw in rekening te brengen.
  9. Betaling
   • Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Werkpsycholoog anders is aangegeven, dient betaling van de door Werkpsycholoog verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Cursussen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.
   • De betaling van een cursus met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.
   • Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Werkpsycholoog gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Werkpsycholoog vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Werkpsycholoog verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.
  10. Auteursrecht
   • Het auteursrecht op de door Werkpsycholoog uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Werkpsycholoog, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Werkpsycholoog zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
  11. Aansprakelijkheid
   • De aansprakelijkheid voor schade voor Werkpsycholoog is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Werkpsycholoog is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
   • Werkpsycholoog is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
   • De opdrachtgever vrijwaart Werkpsycholoog en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Werkpsycholoog training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Werkpsycholoog (op)geleverde wordt gemaakt.
  12. Geschillen
   • De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
   • Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
    opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
   • Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Werkpsycholoog
  13. Bedenktijd
   • De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van 14 dagen.
  14. Klachtenregeling
   • Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan kunt u het klachtenformulier op de site invullen. Wij bespreken uw klacht intern met de verantwoordelijke persoon en reageren binnen zeven werkdagen. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kunt u ervoor kiezen een klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze onafhankelijke partij kan u informeren over de klachtenregeling en kan bemiddelen. Indien ook dit niet afdoende is voor de klacht, kunt u zich wenden tot onze beroepsvereniging. Dit oordeel is bindend; eventuele consequenties worden snel afgehandeld. Voor meer informatie zie onze klachtenregeling op de website.


  1. Uitvoering, rapportage en garantie
   • Werkpsycholoog staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.
   • Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig intern overleg over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie. Daarnaast geven wij elkaar interactie-feedback en wisselen we didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.
   • Onze cursussen worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties voor de opdrachtgever. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.
   • Alle psychologen van Werkpsycholoog zijn geregistreerd bij de beroepsvereniging van psychologen, het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en zijn gebonden zich te houden aan de bijbehorende beroepscode. (http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html)